Třebenické víno

Víte že i na třebenicku se pěstovalo a pěstuje víno ? Zveme vás na krátké putování tímto úžasným krajem…..

Třebenické víno – čistá míza naší země pod hradem Košťálovem

Viniční trať: Žernosecká

Vinařská obec: Třebenice

Název viniční trati: Pod Košťálovem

Celková výměra trati: 27,28,44 ha

Stávající výměra vinic: 2,07,58 ha

Nadmořská výška vinic: 230 -330 m n.m.

Pěstované odrůdy: Müller-Thurgau, Rýnský ryzlink, Moravský muškát, méně Rulandské šedé a

bílé. Červená vína nejsou významně zastoupena.

Výrobce nabízeného vína: Ing. Vojtěch Cífka

Něco z historie třebenického vinařství

Třebenické vinařství má starobylou tradici. Město patřilo jako poddanské klášteru Sv. Jiří na hradě Pražském. Již k roku 1469 uvádí nejstarší třebenická kniha zápis o odevzdání vinice a domku v rodině Mikulcově. Vinice byly hojně zakládány v 16. stol. na místech lad, pastvin a dubových lesíků, které sahaly od Košťálova až k městu a tehdy nepřinášely valný užitek. Do konce 16. stol. vznikly vinice na tzv. Desátku, Chocholce, Šibovce (svahy pod Košťálovem), při úpohlavské cestě, na Viničkách a další na svazích Kozí Horky v místech Na Rážkovci. K roku 1581 se uvádí víc, než 380 zápisů na třebenické vinice.

V letech 1612-13 byly pro evidenci vinohradů, zatížených tzv. desátkem zavedeny nové viniční knihy. Jedna z nich je k vidění v Muzeu českého granátu v Třebenicích. Podle nich bylo tehdy v Třebenicích 325 vinic, náležejících 211 majitelům, v Kololeči 40 a v Cho-dovlicích 78 majitelů. Pro zpracování vína byly zřízeny vinné presy (poslední z nich shořel v r. 1877). Pro uložení vína sloužívaly dvoupatrové sklepy, které jsou dodnes zachovány v do-mech kolem Paříkova náměstí.

Prudký pokles vinohradnictví na třebenicku nastal po třicetileté válce. Vinice zůstáva-ly ležet ladem, případně byly nahrazovány ovocnými sady a zahradami. Svůj podíl na jejich likvidaci měl i révokaz. Při popisů gruntů v r. 1690 byly zaznamenány jen 2 vinice, v roce 1695 vrchnost zakládání nových vinic zakázala.

K roku 1785 bylo v třebenické katastrální knize uvedeno 138 vinic o celkové výměře 35 jiter a 247 sáhů (1 jitro=0,58 ha, 1 sáh cca 3.597 m2). V roce 1831 uvádí Sommerova To-pografie Čech u Třebenic rozlohu 34 jiter a 981 sáhů vinic. K roku 1881 se počet vinic snížil na 21 o celkové výměře zhruba 8 korců (1 korec=0,25 ha). V roce 1887 činila plocha vinic V Třebenicích 6 korců a 80 sáhů.

O obnovu vinic se staral rovněž proslulý český buditel a starosta města, MUDr. Vá-clav Pařík, který byl členem několika zemských vinařských spolků. Produkoval tzv. třebenic-ko-košťálovské víno se svými etiketami. Pro dnešní identifikaci vinic je přínosem jím sepsaný dochovaný seznam vinic. Ve 20. století vinice znovu ustupovaly ovocným sadům. Kolem r. 1920 zmiňuje městská kronika již jen 6 osob, zabývající se produkcí vína.

Dnešní podoba a rozsah viniční trati vznikly zásluhou iniciativy tří mužů, bývalého starosty města p. Dalibora Preise, vinaře Ing. Vojtěcha Cífky a Ing. Jiřího Volfa. V souvislosti se vstupem do EU podali požadavek na obnovu třebenického vinařství (24. 11. 1999) a požá-dali o zařazení obce do vinařského zákona. V zákoně č. 298/2000 ze dne 31. 8. 2000 pak již jsou Třebenice uvedeny jako vinařská obec s vymezením viniční trati Pod Košťálovem.

Největší zásluhy o tuto skutečnost patří zejména panu Ing. Vojtěchu Cífkovi, který v našem regionu působí již od roku 1945, kdy spolu s panem prof. Krausem převzali národní správu bývalé továrny na zpracování ovoce v Teplé. Od té doby na svazích nad městem pan Cífka víno začal pěstovat, zkoušel různé odrůdy a technologie i za cenu pronásledování za dob panování stranovlády (udání za neoprávněné obohacování prodejem vína). Jeho vína zí-skala nejedno ocenění na výstavách a soutěžích. Vína z naší oblasti byla proslulá již v minulo-sti, jako delikatesní dar jsou zmiňována v korespondenci Josefa Mánesa, ocenění získalo víno z Košťálova na celorakouské výstavě vín v Mariboru v r. 1876 (2.místo, na 3.místě víno z Lo-vosic), mnohá další ocenění získalo na soutěžích v Mělníku, Litoměřicích, Chomutově i v Míšni).

Tak tedy na zdraví a pamatujte na to, že na doušku skvělého vína z Košťálova se podílelo mnoho skvělých a pracovitých lidí a že na jazyku se Vám rozvinou všechny přísady, které tomu skvělému moku dodalo slunce a země s výraznou příchutí bohaté historie našeho kousku půdy, která rodí i skvělé ovoce a mocné české granáty.

( redakčně převzato / JO )